Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

I. Postanowienia ogólne
Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego https://pezinka.pl/ (dalej: Serwis).
Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.
Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
Dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane w sposób i na zasadach określonych w niniejszej Polityce.

 

II. Administrator danych
Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest Spółdzielnia Socjalna Pęzinka z siedzibą w Pęzino 66, 73-131 Pęzino,  zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000829378, NIP 8542430787, REGON 385636550.
Adres poczty elektronicznej: kontakt@pezinka.pl

 

III. Cele i podstawy przetwarzania danych
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj.:

  • ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi
  • windykacji należności
  • działań analitycznych i statystycznych
  • udzielenia odpowiedzi na zadane pytania

 

IV. Przekazywanie danych osobowych
1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora.
2. Dane osobowe Użytkowników nie będą/będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

V. Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:

  • prowadzonej korespondencji – do momentu rozwiązania sprawy w której zainicjowany został kontakt przez Użytkownika;
  • do momentu skutecznego wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

VI. Prawa Użytkowników
Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres kontakt@pezinka.pl
Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

 

VII. Niezbędność podania danych
Podanie danych może być niezbędne w celu rozwiązania sprawy w której Użytkownik zainicjował kontakt, brak podania danych może utrudnić lub uniemożliwić rozwiązanie danej sprawy.

 

VIII. Pliki cookies
Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.
Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.
Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.

Poznaj
naszą ofertę

Bank Pekao SA 45 1240 3901 1111 0010 9767 2864